XLVI sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 22 marca 2023 r.
BRM.0002.46.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XLVI sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

30 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XLV/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za 2022 rok – druk nr 1.
 6. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
  za 2022 rok – druk nr 2.
 7. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy za 2022 rok – druk nr 3.
 8. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupca – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027”- druk nr 8.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk nr 9.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Słupca na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037- druk nr 10.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 11.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – druk nr 12.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 13.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 – druk nr 14.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie XLVI sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125