Deklaracja Dostępności

Wstęp
Urząd Miasta w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.miasto.slupca.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-05-13
Data ostatniej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
W Urzędzie Miasta przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.miasto.slupca.pl spełnia wymagania w 98.98 %.
Treści lub funkcje niedostępne:
Zdjęcia nie posiadają opisów,
Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
Filmy nie posiadają napisów,
Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2020.08.05
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2020.09.18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Michał Zaradzki, adres e-mail informatyk@miasto.slupca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63277 27 27 wew 222
Osobą pełniącą rolę Koordynatora do Spraw Dostępności na terenie Gminy Miejskiej Słupca zwanego dalej „Koordynatorem” powołano Pana Wojciech Buśkiewicza, adres email buskiewicz@miasto.slupca.pl, kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 632772727 wew 205

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Informacje dodatkowe.
Strona aktualizowana na bieżąco.
Urząd Miasta w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.

Informacja zwrotna
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:
Wejście główne do budynku oraz winda znajduje się od ulicy Pułaskiego. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego. Budynek nie posiada platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada cztery kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro. Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, który jest bezkolizyjny, nie posiada progów, ma czytelny i intuicyjny układ. Przy schodach brak jest platform oraz pochylni. Budynek Urzędu Miejskiego w Słupcy wyposażony jest w windę, co umożliwia wjazd na każdą kondygnację osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność informacji głosowych
Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.