Informacja o rachunku bankowym

Bank Spółdzielczy w Słupcy
45 8542 0001 0024 3377 0003 6753
(wpłaty dotyczące wszystkich podatków i opłat)

31 8542 0001 0024 3377 2000 0090
(opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi)

Konto depozytowe:
69 8542 0001 0024 3377 0003 6903
(wpłaty między innymi z tytułu: wadiów przetargowych, kaucji, zabezpieczeń należytego wykonania umów)