XLVII sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 16 maja 2023 r.
BRM.0002.47.2023

Uprzejmie zapraszam na XLVII sesję Rady Miasta Słupcy, która odbędzie się
w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 13:00

w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XLVI/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 – druk
  nr 1.
 6. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 – druk 2.
 7. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
  2022 rok – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2022 rok – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 8.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 – druk nr 10.
 15. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2022.
 16. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Słupca.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania –
  druk nr 11.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 12.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 –
  druk nr 13.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie XLVII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125