XLVIII sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 21 czerwca 2023 r.
BRM.0002.48.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XLVIII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godzinie 13.00

w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XLVII/2023 z dnia
  25 maja 2023 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 1.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027”- druk nr 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Słupcy –
  druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie
  ul. Franciszka Ratajczaka – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy promenadzie – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów
  na ławników – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 – druk nr 8.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125