Jak zbierać odpady selektywnie?

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SŁUPCY.

 

Z dniem 1 lipca 2013roku zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście. Na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1] gminy muszą przejąć „władztwo” nad odpadami komunalnymi w zamian za opłatę, jaką będzie zobowiązany wpłacić gminie właściciel[2] nieruchomości za gospodarowanie odpadami – dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Słupcy będzie funkcjonował w oparciu o uchwały Rady Miasta Słupcy[3] stanowiące akt prawa miejscowego.

[1] Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.

[2] Pod pojęciem właściciela należy rozumieć również użytkownika wieczystego, dzierżawcę, zarządcę itp.

[3] Uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.slupca.pl zakładka ochrona środowiska i gospodarka odpadami.

 

CO CZEKA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.

 

  1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ewentualna korekta deklaracji w przypadku zmiany danych.
  2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki .
  3. Rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów ze skutkiem na 30 czerwca 2013r. Od 1 lipca 2013r. odpady komunalne odbierze Operator wybrany w przetargu.
  4. Wnoszenie bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami na rachunek Urzędu Miasta w Słupcy nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753 zgodnie ze złożoną deklaracją w terminach określonych w Deklaracji (pouczenie).

 

JAK ZBIERAĆ ODPADY

 

Odpady zmieszane


Odpady zmieszane bez odpadów zebranych selektywnie, niebezpiecznych i odpadów wielkogabarytowych. Tu wrzucamy:

Odpady powstałe w gospodarstwie domowym po wydzieleniu odpadów przeznaczonych do segregacji.

 

Nie wrzucamy:

Odpadów niebezpiecznych (lekarstw, baterii, akumulatorów, farb, lakierów, chemikaliów, środków chwasto- i owadobójczych oraz opakowań po nich, żarówek, świetlówek itp.).

Odpady zbierane selektywnie

 

Selektywne zbieranie odpadów polega na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych co najmniej następujących frakcji odpadów: papieru i tektury, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzywa sztucznego łącznie z drobnymi opakowaniami z metalu i opakowaniami wielomateriałowymi, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych.

 

 

Papier i tektura

 

 

Tu wrzucamy:

(niezabrudzone, niezatłuszczone)

gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.

 

Nie wrzucamy:

zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faxowego, papieru przebitkowego, pieluch, papierów higienicznych, tapet, worków po materiałach budowlanych, kartonów po sokach, napojach, mleku, styropianu.

 

Pamiętaj:

usuń metalowe i plastikowe części.

Szkło i opakowania ze szkła Tu wrzucamy:

(oczyszczone z resztek żywności)

butelki oraz słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

 

Nie wrzucamy:

szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, kryształów, luster, szkła okiennego, płytek ceramicznych, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, kineskopów, szkła żaroodpornego, doniczek, szyb samochodowych, szkła okularowego, szkła laboratoryjnego oraz ampułek po lekach.

 

Pamiętaj:

z opakowań szklanych zdejmij metalowe, plastikowe i gumowe nakrętki, uszczelki, nie tłucz szkła przed wrzuceniem.

Tworzywa sztuczne Tu wrzucamy:

(po usunięciu zanieczyszczeń)

butelki po napojach typu PET, plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, nakrętki plastikowe, torebki i worki foliowe, plastikowe koszyczki po owocach, czyste kanistry plastikowe, opakowania wielomateriałowe (po jogurtach, mleku, sokach itp.), puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, metalowe nakrętki ze słoików, kapsle.

 

Nie wrzucamy:

butelek i pojemników z zawartością, mokrych folii, butelek i pojemników po olejach i smarach, opakowań po lekach oraz innych odpadów pochodzenia medycznego, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po farbach, lakierach, baterii, kabli, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowań metalowych łączonych z innymi materiałami np.: gumą.

 

Pamiętaj:

zgnieć opakowanie – zajmie mniej miejsca

Odpady ulegające biodegradacji Tu wrzucamy:

trawę, liście, resztki kuchenne (owoce, warzywa, obierki), drobne resztki roślin ciętych i doniczkowych, wióry z drewna i słomę.

 

Nie wrzucamy:

kamieni, popiołu, odpadków, które zawierają mięso lub kości zwierzęce, odchodów zwierzęcych, zepsutej żywności.

 

Pamiętaj:

odpady ulegające biodegradacji możesz kompostować.

Pochodzące z gospodarstw domowych

Odpady wielkogabarytowe:

stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.,

Nie wrzucamy:

odpadów budowlano – remontowych i sanitarnych, części samochodowych.

Odpady niebezpieczne:

lekarstwa, baterie, akumulatory, farby, chemikalia, środki chwasto- i owadobójcze oraz opakowania po nich, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, kineskopy itp.

 

Odpady elektryczne i elektroniczne:

urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt komputerowy, AGD, żarówki i świetlówki oraz inny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady te będą odbierane dwa razy do roku lub można je dostarczyć do sklepów z tego typu artykułami, które prowadzą ich odbiór bądź dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Słupcy ul. Wspólna 8.

 

CO WARTO WIEDZIEĆ.

 

  1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych określający częstotliwość ich odbierania na terenie miasta Słupcy dostarczy właścicielom nieruchomości Operator wybrany w przetargu.
  2. Z nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane będą odpady komunalne zmieszane oraz odpady zebrane selektywnie w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości z wyj. odpadów budowlano- remontowych oraz odpadów z pielęgnacji drzew i krzewów wymagających odrębnego kontenera.
  3. Z nieruchomości niezamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą odpady komunalne zmieszane oraz następujące frakcje odpadów zebrane selektywnie: papier i tektura, szkło i opakowania szklane, zebrane łącznie tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobne opakowania z metalu oraz odpady ulegające biodegradacji (z wyj. odpadów z pielęgnacji drzew i krzewów wymagających odrębnego kontenera) w ilości zgodnej ze złożoną „Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

 

Pamiętaj:

Opłata za odpady zbierane selektywnie jest niższa.

 

 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.miasto.slupca.pl zakładka ochrona środowiska i gospodarka odpadami oraz w Informatorze Słupeckim.

 

 

Opracowano: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62 – 400 Słupca, Tel. 63 2772727, email: um@miasto.slupca.pl

 

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125