Informacja o uzyskanych poziomach

INFORMACJA
o osiągniętych przez Gminę Miejską Słupca oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanych dalej „poziomem składowania” oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2021/2022.
[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm./].
Gmina Miejska Słupca osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, w 2021r. – 33,84% (poziom wymagany – co najmniej 20%), w 2022r. 31,27% (poziom wymagany – co najmniej 25%),
Gmina Miejska Słupca osiągnęła w latach 2021/2022 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00% (poziom wymagany – nie więcej niż 35%).
Gmina Miejska Słupca osiągnęła w 2021 roku „poziom składowania” odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 12,95% (poziom wymagany – nie więcej niż 30%) w 2022r. 6,53%  (poziom wymagany – nie więcej niż 30%).

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125