Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Słupca 23 czerwca 2023r.
DPO.6232.1.4.2023

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm./ Rada Miasta Słupcy w Uchwale Nr XXII/135/12 z dnia 27 września 2012r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z dnia 18 grudnia 2012r. poz. 6261/ postanowiła o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013r. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne czyli o włączeniu tych właścicieli nieruchomości do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie art. 6c ust. 3a – 3e ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm./ Burmistrz Miasta Słupcy informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w terminie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 6c ust. 3a-3e w/w ustawy wyznacza się termin do dnia 30 sierpnia 2023r. na:
1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Słupca, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie umowy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci dotychczas systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę pozostają objęci tym systemem do 31 grudnia 2023r.

Uwaga:
Powyższa informacja nie dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, tzw. nieruchomości mieszanych tj. nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Informację podaje się do wiadomości poprzez:
Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy.
Zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Słupca.
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupcy w dniu 23.06.2023r.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125