Zarządzenie NR 67/2019 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY w sprawie określenia kwoty, sposobu zgłaszania projektów zadań, zasad głosowania oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Miasta Słupcy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie określenia kwoty, sposobu zgłaszania projektów zadań, zasad głosowania oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Miasta Słupcy na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 5 ust. 5, § 6 ust. 5, § 8 ust. 2 i 5 uchwały Nr VI/53/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2019 r. poz. 6323 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonych na realizację zadań w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
§ 2. Maksymalna wartość zadania w Słupeckim Budżecie Obywatelskim na 2020 rok wynosi 150.000 zł (brutto).
§ 3. Szczegółowy harmonogram konsultacji określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. 1. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych ( twardych ) – np. remont, modernizacja, adaptacja, budowa nowego obiektu lub zakup wyposażenia, nie dopuszcza się projektów dotyczących budowy dróg.
2. Zadanie musi być ogólnodostępne dla mieszkańców całej gminy.
§ 5. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Słupcy.
2. Propozycję zgłaszać należy tylko i wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym projektu ( zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr VI/53/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 czerwca 2019 r.). Formularz jest dostępny na stronie internetowej Miasta Słupcy, internetowej platformie do zarządzania budżetem obywatelskim slupca.budzet-obywatelski.org oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter).
§ 6. 1. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze głosowania, którzy w jego dniu posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.
2. Głosowanie odbywa się:
1) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter) poprzez włożenie do urny, wypełnionej karty do głosowania zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2) poprzez internetową platformę slupca.budzet-obywatelski.org,
3) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta w Słupcy karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy,
4) poprzez przesłanie na adres budzetobywatelski@miasto.slupca.pl wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.
3. Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.
4. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie po podliczeniu głosów:
1) na stronie internetowej Miasta Słupcy;
2) w formie komunikatu prasowego do mediów.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz Kierownikowi Referatu Oświaty i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2019 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Miasta Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125