NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU NA 2019 ROK

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU NA 2019 ROK

Informujemy, iż w okresie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. można składać w urzędach gmin powiatu słupeckiego wnioski o sfinansowanie kosztów związanych    z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Wyżej wymieniony termin ulega skróceniu w przypadku wyczerpania przez daną Gminę limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania.

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego na 2019 rok”, do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania uprawnione są wszystkie osoby, które posiadają nieruchomości na terenie gmin powiatu słupeckiego, na której występują wyroby zawierające azbest oraz wpisane są do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

W 2019 r. realizowane będą wnioski dotyczące wyłącznie odbioru wraz z transportem  i unieszkodliwieniem odpadu azbestowego, złożonego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy.

Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego działania.

Pomoc finansowa nie obejmuje dopłat do zakładania nowych pokryć dachowych.

Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony we właściwym urzędzie gminy, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14 maja 2019 r.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku odpowiednich dokumentów określonych w § 11 ww. Uchwały.

Formularz wniosku (zał. nr 1), oświadczenia (zał. nr 4) oraz regulamin są dostępne w każdym Urzędzie Gminy, jak również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy, w zakładce Powiat – Informacja o środowisku – Azbest 2019 ( www.powiat-slupca.pl ).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości informacji udziela pracownik właściwego Urzędu Gminy oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, wykonujący zadania z zakresu gospodarki odpadami.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125