OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

OGŁOSZENIE
dotyczące konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Na podstawie § 2 ust. 2 lit. d i ust. 3 oraz § 3 ust. 1  Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca stanowiących załącznik do uchwały Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3689 z dnia 23 czerwca 2014 r. ) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2016, niniejszym ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
Pojęcie „Budżet obywatelski” oznacza wykaz zadań wprowadzonych do budżetu miasta Słupcy w wyniku konsultacji z mieszkańcami miasta Słupcy.

I. Uprawnieni do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego
Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta w liczbie minimum 25 osób, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.

II. Termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego
Zadania można zgłaszać w terminie od  24 lipca 2015 r. do  4 września 2015 r.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

III. Kwota przewidziana w budżecie miasta na 2016 rok dla wydatków objętych  Budżetem Obywatelskim
Kwota przewidziana na 2016 rok  wynosi 100.000 zł ( sto tysięcy złotych ).

IV. Zgłoszenie zadania winno spełniać następujące wymagania:
1) Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska polegająca na realizacji zadań majątkowych, które przyczynią się do rozwoju Miasta.
2) Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta.
3) Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku tj. 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

V. Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego:
1) Zgłoszeń zadań należy dokonywać tylko i wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2) Formularz jest dostępny na stronie internetowej Miasta Słupcy oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter).
3) Zadania można zgłaszać w następujący sposób:
a) skierowane pisemnie na adres: Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  z dopiskiem „Budżet Obywatelski–INICJATYWY”
b) złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter).
c) przesłane drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@miasto.slupca.pl ( skan ).

VI. Weryfikacja formalna i opiniowanie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
Weryfikacja zadań nastąpi w terminie do 14 września 2015 r.

VII. Konsultacje z mieszkańcami ( głosowanie ) zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w terminie: od 23 września 2015 r. do 19 października 2015 r. w następujący sposób.
1) skierowane pisemnie na adres: Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  z dopiskiem „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”,
2) poprzez włożenie do urny w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter),
3) poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Słupcy,
4) poprzez przesłanie na adres budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.

VIII. Opis trybu i uprawnionych do głosowania  na zadania umieszczone na liście do Budżetu Obywatelskiego
1) Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.
2) O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze głosowania, którzy w jego dniu posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy

IX. Ustalenie wyników konsultacji nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Słupcy protokołu z konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w terminie do 26 października.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Słupcy na 2016 r. zostały określone w niżej zamieszczonych dokumentach.

1. Uchwała  Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej.
2. Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2016.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125