ZARZĄDZENIE NR 26/2022 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań charakterze gminnym na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)1  oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)2 art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)3 oraz uchwały Nr XXVII/206/2021 z dnia 4.11.2021 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządzam co następuje: 
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO poprzez organizację zadań polegających na renowacji zabytków w mieście Słupca,ochronę dóbr kultury, renowację ważnych historyczne pomników na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy, organizację wydarzeń kulturalnych m.in. festiwali, wystaw, warsztatów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców miasta Słupcy przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu „Gumowe Szekle”, 62-400 Slupca, os. Niepodległości 14/59, dotację w wysokości: 12 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Ogólnopolski Przegląd Konkursowy Szantogranie 2022”
2. Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Slupca, ul. Ratajczaka 1, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Muzyczna Słupca z orkiestrą OSP”
3. Stowarzyszeniu „PSLUR„ 62-420 Strzałkowo, ul. Marusarza 18, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Makieta Słupcy z XVI w.”
4. Stowarzyszeniu im. Apolinarego Szeluty, 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21, dotacje w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „O CZYM SZUMIĄ DRZEWA, czyli jak muzykoterapia i ogrodoterapia wpływa na człowieka w czasie pandemii„
5. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca,
ul. Powstańców wlkp. 28, dotacje w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Konkurs Rzeźbiarski Sculptura 2022″ – kwota dotacji: 2 500 zł
b) „Muzyczne Lato – Słupca 2022” – kwota dotacji: 500 zł
6. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 53, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Zdalny plener malarski” – kwota dotacji: 2 000 zł
b) „Ochrona dóbr kultury – remont obiektów sepulklarnych” – kwota dotacji: 3 000 zł
7. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny Cztery Pory Roku”
§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, przez szkolenia sportowe, prowadzenie zajęć sportowych udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych oraz zwiększenia aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców Słupcy, prowadzenie działalności szkoleniowej i udział w zawodach sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych, wzbogacenie oferty sportowej w gminie poprzez organizację i przeprowadzenie imprez sportowych skierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, popularyzacja różnych dyscyplin sportu w mieście Słupca przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”
2. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
3. Stowarzyszeniu Pasjonaci Słupca, 62-400 Słupca, ul. Orzeszkowej 3/41, dotację w wysokości:
4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Łączy nas pasja – zaszczepieni aktywnością”
4. Słupeckiej Organizacji Strzeleckiej „FORT”, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z Słupecką Organizacją Strzelecką FORT”
5. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Treningi piłkarskie oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasta Słupcy”
6. Stowarzyszenie „VIOLETTA”, 86-022 Nekla, gm. Dobrocz, ul. Bursztynowa 30, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Popularyzacja Fit Model w Słupcy”
§ 3. Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach: Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca,
ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z Latem 2022″.
2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Lato pod żaglami”
§ 4. Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:
1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Nowej Rudzie”,
2. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c,
dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,
3. Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie”,
4. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „SportujMy.pl – obóz dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z miasta Słupcy”
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Oświaty i Rozwoju Lokalnego oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125