ZARZĄDZENIE NR 24/2019BURMISTRZA MIASTA SŁUPCYz dnia 29 marca 2019 r.w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r.o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) oraz Uchwały Nr II/9/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przyznaje się:
1. Słupeckiemu Stowarzyszeniu „Centrum”, ul. Traugutta 10A, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 6 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród uzależnionych i współuzależnionych”.
2. Stowarzyszeniu Wspierania Postaw Abstynenckich i Zapobiegania Patologiom Społecznym „DROMADER”, ul. Spokojna 20, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 4 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

  • pdf z24-2019
    Data dodania: 1 kwietnia 2019 10:02 Wielkość pliku: 270 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125