ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)1) oraz art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)2) oraz uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych organizowanych w 2018 roku z zakresu zadań publicznych określonych w rozdziale VII uchwały XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, w następującym składzie:
1. Tomasz Garsztka – Przewodniczący Komisji
2. Beata Wyderkiewicz – Członek Komisji
3. Mirosława Koziorowska – Członek Komisji
4. Katarzyna Hoffmann – Członek Komisji
5. Arleta Kolska – Hypka – Członek Komisji
6. Anita Kubicka – Członek Komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

§ 2. Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z 2017 poz. 60, poz 573, poz. 1909.


Załącznik do Zarządzenia Nr 125/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Regulamin działania Komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 1. 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w roku 2018.
2. Komisja konkursowa zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
3. Burmistrz powołując Komisję, wskazuje jej przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
4. Prace Komisji mogą być prowadzone jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący Komisji.
5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
§ 2. 1. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego -dotyczące wyłączenia pracownika.
2. Każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
§ 3. 1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje otwarcia ofert, które wpłynęły w terminie ustalonym w ogłoszeniu otwartego konkursu i dokonuje oceny formalnej. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych oferty podlegają odrzuceniu.
§ 4. W drugim etapie konkursu Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert uwzględniając kryteria zawarte w ogłoszeniu otwartego konkursu. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty posiadające zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Każdy z członków Komisji (biorących udział w posiedzeniu) dokonuje indywidualnej oceny punktowej według wzoru karty oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu. Liczba przyznanych punktów dla danej oferty stanowi średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez członków Komisji.
§ 5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
§ 6. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Słupcy.
§ 7. Informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy Komisji konkursowej

………………………………………………                     ………………,dnia…………………
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam że biorąc udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych, nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego.

…………………………………….
(Podpis składającego oświadczenie)


Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Komisji konkursowej

KARTA OCENY FORMALNEJ
1. Nazwa zadania:
2. Nazwa oferenta:
3. Numer oferty:
4. Tytuł oferty:
KRYTERIA OCENY FORMALNEJ TAK/NIE UWAGI
5. Oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie.
6. Oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru.
7. Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza.
8. Oferta zawiera wymagane załączniki.
9. Podmiot składający ofertę prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
10. Oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione.
11. Termin zakończenia zadania jest określony do 31.12.2018 r.
UWAGI DOTYCZĄCE OCENY FORMALNEJ
Oferta jest dopuszczona do oceny merytorycznej (wpisać TAK lub NIE)
PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI OCENIAJĄCEJ OFERTĘ
PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

 


Załącznik Nr 3 do Regulaminu pracy Komisji konkursowej

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
1. Nazwa zadania:
2. Nazwa oferenta:
3. Numer oferty:
4. Tytuł oferty:
TAK/NIE UWAGI
5. Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
OCENA MERYTORYCZNA OCENA
Max ilość punktów Ilość otrzymanych punktów
6. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – rzetelność przedstawionego opisu i harmonogramu zadania. 0-10 pkt.
7. Rzetelność i poprawność przedstawionej kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego. 0-20 pkt.
8. Proponowana jakość wykonania zadania:
– atrakcyjność proponowanych działań,
– czy realizacja zadania odpowiada celom programu i potrzebom ogłaszającego konkurs
– opis rekrutacji uczestników (czy sposób rekrutacji jest odpowiedni do zakładanych celów zadania),
– zakładane rezultaty.
0-20 pkt.
9. Finansowy wkład własny lub środków pochodzących z innych źródeł w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji. 0-5 pkt.
10. Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania wkład -rzeczowy, osobowy(kwalifikacje osób przy których realizowane będzie zadanie) w tym wolontariuszy i praca społeczna członków. 0-20 pkt
11. Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Miejską Słupca – rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie). 0-3 pkt.
UWAGI DOTYCZĄCE OCENY MERYTORYCZNEJ
Oferta przeszła pozytywnie ocenę merytoryczną (wpisać TAK lub NIE)
Proponowana kwota dotacji
PODPIS CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ OFERTĘ
PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125