Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzinom bez względu na dochód, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
UWAGA!!
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druk wniosku można pobrać osobiście w pok. 15 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy
Wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu) ,zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym co najmniej jedną wizytę lekarska w czasie ciąży oraz oryginałem skróconego aktu urodzenia dziecka należy składać w pok. 15 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy.

Jak obliczany jest zasiłek okresowy

Jest wypłacany m.in. w następujących sytuacjach:
długotrwała choroba,
niepełnosprawność,
bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny.

Minimalną wysokość zasiłku opisują dwie zasady. Po pierwsze – zasiłek okresowy nie może być wypłacony w kwocie mniejszej niż 20 zł. Po drugie – zasiłek okresowy nie może być mniejszy niż:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
– w przypadku rodziny – również 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Ta druga zasada to gwarancja wypłacenia 50% zasiłku okresowego.

Opisany mechanizm pozwolą zrozumieć poniższe przykłady.
Przykład 1:
Osoba samotna osiąga dochód w wysokości 201 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 477 zł. Różnica wynosi: 477 – 201 = 276 zł. Wysokość zasiłku okresowego to 276 zł. Gwarantowana kwota tego zasiłku – kwota którą musi wypłacić gmina/ OPS jeśli przyzna zasiłek, to 138 zł (276 zł * 50%).
Przykład 2:
Dochód trzyosobowej rodziny wynosi 720 zł (240 zł na osobę w rodzinie). Kryterium dochodowe dla trzyosobowej rodziny to 1053 zł. Różnica wynosi: 1053 – 720 = 333 zł. Wysokość zasiłku okresowego to 333 zł. Gwarantowana kwota zasiłku w tym przypadku to 166,50 zł (333 zł * 50%).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot.

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej         477
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie         351

Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych – to tylko przykłady – uwzględnianych dochodów może być więcej). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Do dochodu nie wlicza się również:
– kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty – stypendium
– świadczeń w naturze,
– świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dochody liczone są restrykcyjnie. Liczy się niemal wszystko, a ustawa o pomocy społecznej wymienia tylko kilka kategorii dochodów, które nie są uwzględniane. Osoby składające wnioski często dziwią się i nie zgadzają z tym, że jakieś dochody zostały uwzględnione, szczególnie w sytuacji, kiedy do ich dochodów dolicza się pomoc przyznaną wcześniej w tej samej instytucji np. zasiłek okresowy. Jest to jednak zgodne z ustawą. Urzędnicy przyznający pomoc muszą precyzyjnie określić sytuację materialną danej osoby/ rodziny.

_______________________
UWAGA: Należy pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się – podlega okresowej weryfikacji. Zmieniają się również, podawane w kolejnych rozdziałach wysokości świadczeń. Aktualne kwoty powinien znać pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze, przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby. Podczas wywiadu określa się:

 • rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług
 • okres, przez który mają być świadczone,

wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwość ich realizacji.

Wymagane dokumenty podczas wywiadu:

 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie lekarskie o potrzebie usług opiekuńczych, dodatkowo można okazać aktualny wypis ze szpitala;
 • zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie usług).
Kiedy można ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy, aby zaopiekować się chorym członkiem swojej rodziny. Do jego przyznania potrzebne jest spełnienie pewnych warunków. Jakie to warunki?
Kto może starać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?
O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się matka, ojciec lub inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny nad osobą niepełnosprawną. Oprócz tych osób świadczenie może być przyznane faktycznemu opiekunowi chorej osoby.
Gminy zasadniczo nie przyznają świadczenia osobom dalej spokrewnionym z osobą niepełnosprawną . Osoba taka może zaś odwołać się od decyzji gminy do samorządowego kolegium odwoławczego, a jeśli zajdzie potrzeba również do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W wyrokach sądów administracyjnych zdarzają się przypadki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego również dalszym krewnym.

Osoba ubiegająca się o świadczenie musi zrezygnować z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym. Zrezygnowanie z zatrudnienia oznacza również zaprzestanie poszukiwania pracy. Osoba, taka nie może być zarejestrowana w urzędzie pracy, a jeśli do tej pory była musi się z niego wyrejestrować.

Gmina może sprawdzić czy osoba ubiegająca się o świadczenie faktycznie sprawuje opiekę nad osobom niepełnosprawną. Może tego dokonać poprzez zebranie informacji za pomocą wywiadu środowiskowego. Gmina oceni zebrane informacje i na ich podstawie zdecyduje czy przyzna świadczenie. Wywiad środowiskowy może mieć miejsce tylko przed wydaniem decyzji, nigdy już w trakcie otrzymywania świadczenia.

Na jaką osobę można uzyskać wsparcie?

Opiekę sprawuje się nad osobą mającą orzeczenie o niepełnosprawności. W orzeczeniu o niepełnosprawności musi znaleźć się wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje na osobę potrzebującą opieki, która pozostaje w związku małżeńskim.

Świadczenie
Wysokość świadczenia nie jest uzależniona od dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny. Zawsze wynosi 520 zł, od których gmina odprowadza za opiekuna składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną. Prawo do świadczenia jest ustalane na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności ma charakter czasowy.

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny

Zarówno zasiłek pielęgnacyjny jak i świadczenie pielęgnacyjne są przyznawane na podstawie tej samej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poniżej przedstawione są różnice i podobieństwa pomiędzy tymi świadczeniami opiekuńczymi.
Krąg uprawnionych
Zasadniczą różnicę pomiędzy świadczeniami można zauważyć patrząc na krąg odbiorców uprawnionych do świadczeń.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
Niepełnosprawnemu dziecku,
Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności ,
Osobie, która ukończyła 75 lat,
Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
Matce albo ojcu,
Innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
Opiekunowi faktycznemu dziecka.

Warunki otrzymania świadczenia
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków, które pojawiają się z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niemożnością samodzielnej egzystencji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do przyznania świadczenia ważne jest, by osoby, które rezygnują z zatrudnienia robiły to w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatkowe wymogi to konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia
Zasadniczą różnicę można zauważyć patrząc na wysokość przyznawanych świadczeń. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie, przy 520 zł miesięcznie uzyskiwanych z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Zasiłek pielęgnacyjny

Pomoc w ramach zasiłku pielęgnacyjnego jest przyznawana w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Osobami uprawnionymi do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego są:
niepełnoletnie dzieci;
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym w wieku powyżej 16. roku życia;
osoby, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność   powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Kwota zasiłku opiekuńczego to 153 zł miesięcznie.

Zasiłek nie zostanie przyznany jeżeli:
osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby (chyba, że co innego wynika z umów z innymi państwami);
osobie uprawnionej przysługuje prawo do dodatku pielęgnacyjnego.
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Osoba ubiegająca się o świadczenie powinna złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy. Tam też można pobrać formularz wniosku. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, związanym z obowiązkiem szkolnym. Jest to doskonała okazja dla rodziców, by uzyskać dodatkowe pieniądze z budżetu państwa przeznaczone na edukację dziecka.
Uprawnionymi do jego uzyskania są:
Rodzice, jeden rodzic, opiekun prawny,
Opiekun faktyczny,
Osoba ucząca się.

Wyróżniamy dwie wysokości dodatku:
90 zł – w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności , w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie mieści się szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna bądź artystyczna;

50 zł – gdy chodzi o dojazd z miejscowości zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Jest to kwota przysługująca co miesiąc, przez okres 10 miesięcy  pobierania nauki (od września do czerwca następnego roku kalendarzowego).

Wniosek
Dodatek jest przyznawany na wniosek osoby. Wymagane są również następujące dokumenty:

 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 4. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
 5. Oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej,
 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym mieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny (oryginał do wglądu),
 7. Oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły potwierdzającego, że uczeń do niej uczęszcza,
 8. Oryginał oświadczenia osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potrzebnych do ustalenia prawa do dodatku.

Ważne
Warto pamiętać, że przyznanie dodatku jest uzależnione od uprawnienia do pobierania zasiłku. Jeżeli uprawniony nie spełnia kryteriów do pobierania zasiłku, nie może też otrzymać dodatków.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest jednym z ustawowo wymienionych świadczeń rodzinnych, przysługujących do zasiłku rodzinnego. Daje to możliwość jednorazowego uzyskania określonej kwoty pieniędzy, której przeznaczenie musi być związane z edukacją.

Zasiłek rodzinny -ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

Przysługuje:
Rodzicom, jednemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu,
Opiekunowi faktycznemu,
Osobie uczącej się.
Można z niego skorzystać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł.

Przysługuje wymienionym osobom do ustawowo określonego momentu:

 1. Ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 2. Ukończenia nauki w szkole( nie dłużej niż do 21 lat),
 3. Ukończenia 24 roku życia jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość tego zasiłku wynosi miesięcznie:

68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje temu samemu kręgowi osób, co zasiłek rodzinny. Jego celem jest pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dotyczy także opiekunów dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie. Można z niego skorzystać raz w roku, w wysokości 100 zł (na dziecko).

Wniosek

Jest przyznawany na wniosek zainteresowanego, który należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres są przyjmowane od dnia 1 września (w ciągu czterech miesięcy – jest to termin nieprzywracalny!). Wnioski takie należy skierować do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o ten dodatek.

Wniosek taki powinien zawierać:

 1. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku(m. in imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL),
 2. Dzieci pozostające na utrzymaniu tej osoby.
 3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o:
 4. dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych,
 5. innych dochodach,
 6. niezbędne do ustalenie prawa do świadczenia( o wieku dziecka, niepełnosprawności, przysposobieniu, rozwodzie, separacji, opiece, uczęszczaniu do szkoły wyższej).

Podmiot może zostać wezwany przez organ do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeśli są braki w dokumentach podmiot ma nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni na ich uzupełnienie. Podmiot ma także obowiązek informowania organu o zmianach( np. w liczbie członków rodziny, wysokości dochodów). Wypłata świadczenia może zostać wstrzymana. Ma to miejsce w sytuacji, gdy osoba odmówiła udzielenia lub nie udzieliła wymaganych wyjaśnień. Także gdy osoba przez trzy kolejne miesiące nie podejmuje świadczenia.
Wszelkie świadczenia rodzinne są realizowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Natomiast ze środków własnych gminy realizowane jest ewentualne podniesienie kwoty dodatku, co następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

Dla kogo alimenty z funduszu?

Krąg osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zawiera ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z nią świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Osobą uprawnioną według ustawy jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

bezskuteczności egzekucji mówimy wówczas, gdy w wyniku egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Kryterium dochodowe

Alimenty z funduszu otrzymamy wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Przy obliczaniu dochodu brany jest pod uwagę dochód uzyskany oraz dochód utracony.

Wysokość alimentów

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej jednak niż 500 zł.

W określonych sytuacjach nie otrzymamy świadczeń z funduszu. Ma to miejsce wówczas, gdy osoba uprawniona

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

 • zawarła związek małżeński

Posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu. Zmiana ta obowiązuje od 6 grudnia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 23 listopada 2010 r. orzekł, iż pozbawienie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego osób pełnoletnich, uczących się w szkole lub szkole wyższej ze względu na posiadanie własnego dziecka narusza zasadę równości wobec prawa.

Wniosek

Wniosek o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego składa się w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Do formularza wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

 • dochodu,

 • składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

 • składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

 • należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Od 1 lipca zamiast niektórych zaświadczeń możemy składać oświadczenia. Pamiętajmy, iż oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składając oświadczenie, zobowiązani jesteśmy do zawarcia w nim następującej klauzuli:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125