ZARZĄDZENIE NR 9/2022 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.)1) oraz § 3 ust. 7 Uchwały Nr XIV/94/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2016 r poz. 1527 i poz. 2197) i zapoznaniu się z protokołem Komisji d. s. rozpatrzenia i zaopiniowani wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca, Burmistrz Miasta, zarządza co następuje:

§ 1. Przyznać środki finansowe na wspieranie sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2022 następującym klubom sportowym:
1) Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu Słupca, ulica: Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 138 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Piłka nożna sposobem na zdrowy tryb życia”
2) Klubowi Sportowemu Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1/LO, 62-400 Słupca dotację w wysokości 91 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Prowadzenie sekcji i zespołów siatkarskich KS SPS Słupca w rozgrywkach ligowych szczebla wojewódzkiego, szczebla centralnego i Pucharze Polski”
3) Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca dotacje w łącznej kwocie 79 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej na basen połączona z nauką pływania” kwota dotacji: 65 000 zł
b) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie badmintona wraz z udziałem w meczach i turniejach” kwota dotacji: 12 000 zł
c) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach ogólnorozwojowych i pozostałych sekcjach UKS Kopernik wraz z udziałem w zawodach i turniejach” kwota dotacji: 2 000 zł
4) Kobiecemu Klubowi Piłkarskiemu Słupczanka Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, 62-400 Słupca dotację w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Piłka nożna sposobem na zdrowy tryb życia”
5) Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM” w Słupcy, ul. Traugutta 10A/11, 62-400 Słupca dotację w wysokości 16 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Uzależnij się od sportu”
6) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, 62-400 Słupca dotację w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sport i rekreacja po szkole”
7) Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu w Słupcy, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w kwocie 13 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zajęcia z tenisa ziemnego w Słupcy”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Rozwoju Lokalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy www.miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125