V sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.5.2019
Słupca, dnia 15 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
V sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

23 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 13,00 w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” – druk nr 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 11.
16. Omówienie przedstawionego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za 2018 rok.
17. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Słupca.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 12.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – druk nr 13.
20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 – druk nr 14.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 15.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie V sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125