Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2019.05.15

BRM.0012.12.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 20 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie oferty zabezpieczenia czasu wolnego dla mieszkańców Słupcy – basen, place zabaw i siłownie zewnętrzne.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
k. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 11.
l. Omówienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za 2018 rok.
m. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 12.
n. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – druk nr 13.
o. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 – druk nr 14.
p. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 15.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2019.05.15

BRM.0012.12.2019

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia  27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 21 maja 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30.

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
k. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2019 – druk nr 11.
l. Omówienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za 2018 rok.
m. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 12.
n. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – druk nr 13.
o. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 – druk nr 14.
p. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 15.
3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125