II sesję Rady Miasta

 

BRM.0002.2.2018
Słupca, dnia 12 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
II sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok – druk nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg – druk nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk nr 7.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk 8.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – druk nr 9.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 11.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 12.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 – druk nr 13.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej Biblioteki Publicznej – druk nr 14.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w stałych komisjach Rady Miasta Słupcy – druk nr 15.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 16.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 17.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 18.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 19.
24. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2019 rok – druk nr 20.
25. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2019 rok – druk nr 21.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2019 rok – druk nr 22.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie II sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125