XXXVII sesja Rady Miasta Słupcy – 19 lipca 2018 r.

BRM.0002.37.2018

Słupca, dnia 11 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy
z w o ł u j e
XXXVII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

19 lipca 2018 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca – druk nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 6.
12. Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy – druk nr 7.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 8.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018 – druk nr 9.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Słupcy – druk nr 10.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125