Konkurs filmowy i fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I FILMOWEGO
„11 listopada – Święto Niepodległości Polski”
organizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

§ 1Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Słupcy.

§ 2Cel konkursu
Celem konkursu jest uczczenie przypadającej w przyszłym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz popularyzacja sztuki fotografowania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych do wykonania oraz prezentacji swoich fotografii.
§ 3Przedmiot konkursu
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
relacja fotograficzna
relacja filmowa
W kategorii „Relacja fotograficzna” każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 zdjęć na papierze fotograficznym o formacie 15 X 21 cm. Do wywołanych zdjęć należy dołączyć ich kopię elektroniczną na płycie CD.
a) Zdjęcia powinny być wykonane na terenie miasta Słupcy, a ich tematyka powinna być związana z nazwą konkursu.
b) W ramach fotorelacji zdjęciowej należy uwzględnić trzy z poniższych wydarzeń, związanych ze Świętem Niepodległości:
10 listopada – Zasadzenie dębu z okazji 100-lecia niepodległości (skwer przy stawku i ul. M.Jareckiego, godz. 11.00)
10 listopada – Bieg Niepodległości (miejsce pamięci Obóz godz. 12.00)
11 listopada – Msza św., uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości (kościół św Wawrzyńca, pl. Wolności godz. 10.00 – 12.00)
11 listopada – Imieniny ulicy 11 Listopada (godz. 12.00)
11 listopada – Wspólne śpiewanie z chórem KANON (sala MDK, godz. 16.00)
12 listopada – zawody strzeleckie (strzelnica przy ul. Gajowej, godz. 10.00)
c) Praca konkursowa – zdjęcia powinna zawierać naturalne fotografie wykonane przez Uczestnika. Niedopuszczalna jest ingerencja elektroniczna, montaż zdjęć czy łączenie kilku ujęć w całość.

3. W kategorii „Relacja filmowa” każdy Uczestnik może nadesłać film, którego długość nie może przekraczać 7 minut.
a) Film powinien być wykonany na terenie miasta Słupcy, a jego tematyka powinna być związana z nazwą konkursu.
b) W ramach relacji filmowej należy uwzględnić trzy z poniższych wydarzeń, związanych ze Świętem Niepodległości:
10 listopada – Zasadzenie dębu z okazji 100-lecia niepodległości (skwer przy stawku i uk. Jareckiego, godz. 11.00)
10 listopada – Bieg Niepodległości (miejsce pamięci Obóz godz. 12.00)
11 listopada – Msza św., uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości (kościół św Wawrzyńca, pl Wolności godz. 10.00 – 12.00)
11 listopada – Imieniny ulicy 11 Listopada (godz. 12.00)
11 listopada – Wspólne śpiewanie z chórem KANON (sala MDK, godz. 16.00)
12 listopada – zawody strzeleckie (strzelnica przy ul. Gajowej, godz. 10.00)
c) Praca konkursowa powinna zawierać nagrany na płycie CD lub DVD film wykonany w jednym z powszechnie używanych plików filmowych (mov, mp4, mpeg itp.) lub w formacie – film DVD.

§ 4 Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców z terenu powiatu słupeckiego i jest podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
Kat. I- Uczniowie szkół z terenu powiatu słupeckiego w wieku do 19 lat.
Kat. II- Osoby pełnoletnie – mieszkańcy powiatu słupeckiego, którzy ukończyli 18 lat, niebędący uczniami.
Dla biorących udział w konkursie w pierwszej kategorii (dzieci i młodzież) wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

§ 5 Zasady udziału w konkursie
Udział w konkursie jest dobrowolny. Można nadesłać fotorelację zdjęciową lub filmową.
Praca konkursowa powinna posiadać tylko jednego autora.
Zdjęcia lub film powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
Uczestnik konkursu ma obowiązek dostarczyć zdjęcia lub film do Miejskiego Domu Kultury w terminie do 20 listopada (poniedziałek) 2017 r do godziny 15.00. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
Prace konkursowe można również nadesłać pocztą na adres Miejski Dom Kultury, ul. Traugutta 5, 62-400 Słupca. Uwaga! Decyduje data DORĘCZENIA przesyłki w terminie określonym w regulaminie. Przesyłki dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
Do wypełnionej (czytelnie, we wszystkich rubrykach) karty zgłoszenia, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć podpisane przez siebie oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich do nadesłanych prac.
Karta zgłoszenia powinna być oznaczona w prawym górnym rogu GODŁEM autora (znak graficzny lub napis). Karta zgłoszenia oraz oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich powinny być dostarczone w oddzielnej kopercie,, opisanej „Konkurs zdjęcia – zgłoszenie” lub „Konkurs film– zgłoszenie” i oznaczonej jedynie GODŁEM autora.
Druga koperta powinna być opisana – „Konkurs – zdjęcia” lub „Konkurs – film” i oznaczona jedynie GODŁEM autora. Koperta ta powinna zawierać zdjęcie bądź zdjęcia konkursowe.
Zdjęcia powinny zawierać na odwrocie TYTUŁ oraz OPIS (miejsce oraz przybliżoną lub dokładną datę wykonania fotografii), a także GODŁO autora. Uwaga! Proszę nie opisywać na odwrocie zdjęć imieniem i nazwiskiem autora! W celu identyfikacji zdjęcia oznaczamy jedynie GODŁEM autora, umieszczonym również na karcie zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia, druk oświadczenia o posiadaniu pełni praw autorskich do nadesłanych prac i regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.mdkslupca.pl
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz zgodę na publiczną prezentację prac konkursowych przez Miejski Domu Kultury na organizowanych przez niego wystawach..
Organizator nie odsyła i nie zwraca zgłoszonych prac i zastrzega sobie możliwość ich wykorzystania w prezentacjach publicznych.

§ 6 Jury
Do oceny złożonych prac zostało powołane Jury.

Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Samorząd Miasta Słupcy.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 698-786-516 (Piotr Górny ).

§ 7 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.mdkslupca.pl
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu nastąpi w terminie podanym przez organizatora po rozstrzygnięciu konkursu na uroczystym spotkaniu podsumowującym, połączonym z wystawą i prezentacją nagrodzonych prac.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125