Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2017.10.18

 

BRM.0012.42.2017

 

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 23 października 2017r. (tj.poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 – druk nr 2
– informacja o wynikach egzaminów gimnazjalnych za rok szkolny 2016/2017.
c. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Słupcy do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Nr LII/293/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz do przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2018 rok – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni niektórych nazw ulic na terenie miasta Słupcy – druk nr 12.
m. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania – druk nr 13.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/


Słupca, dnia 2017.10.18

 

BRM.0012.42.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 25 października 2017r. (tj.środa) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – druk nr 1.
b. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Słupcy do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Nr LII/293/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz do przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2018 rok – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni niektórych nazw ulic na terenie miasta Słupcy – druk nr 12.
m. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania – druk nr 13.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125