OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 2 października 2017 r. przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 2 października 2017 r.

Na podstawie §3 ust. 1 uchwały nr LII/295/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28.10.2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3.  Konsultacje rozpoczynają się od dnia 5 października 2017 roku i trwają do dnia 16 października 2017 roku.

4.  Konsultacje odbywać się będą poprzez:
– podanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy projektu programu o współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
– spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 o godz. 11.00 w Sali Narad, Urzędu Miasta w Słupcy.

5. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: ngo@miasto.slupca.pl lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy ul. Pułaskiego 21.
 

Projekt

z dnia  2 października 2017 r.
Zatwierdzony przez …………………….

UCHWAŁA NR ………………..
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźń. zm.) 1)  oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)2)   Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogloszone w Dz. U. z 2016 poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz 573

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ………………..
Rady Miasta Słupcy
z dnia 26 października 2017 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA SŁUPCY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018

Rozdział 1.
Wstęp
Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Miasta Słupcy jest rozwój miasta oraz jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem gminy. Dla bieżącej pracy organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń jak również współpraca z organami samorządu terytorialnego.

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne
1. Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym samorządu gminnego.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239)
b) podmiotach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy,
d) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Rozdział 3.
Cel główny i cele szczegółowe
1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Celami szczegółowymi programu są:
a) prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta Słupca,
b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
c) aktywizacja lokalnej społeczności,
d) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w realizacji zadań publicznych,
e) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,
f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
g) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta Słupca oraz innych dokumentów planistycznych i analitycznych,
h) wykorzystanie wiedzy na temat potrzeb mieszkańców zidentyfikowanych podczas bezpośrednich spotkań oraz innych form konsultacji społecznych.

Rozdział 4.
Zasady współpracy
Współpraca Miasta Słupca z podmiotami odbywa się na zasadach:
a) pomocniczości – oznacza to wspieranie przez Miasto podmiotów oraz umożliwienie im realizacji zadań publicznych, a podmioty zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
b) suwerenności stron – oznacza to, że zarówno Miasto jak i podmioty zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,
c) partnerstwa – oznacza to uczestnictwo podmiotów w rozeznawaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz osiąganiu razem wytyczonych celów,
d) efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji i jawności – oznacza to równe traktowanie podmiotów oraz wzajemne udostępnianie niezbędnych informacji służących realizacji określonych zadań publicznych.

Rozdział 5.
Zakres przedmiotowy
Obszar współpracy samorządu Miasta Słupcy z podmiotami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział 6.
Formy współpracy
1. Współpraca Miasta Słupcy z podmiotami odbywa się w szczególności w formach określonych w art 5 ust. 2 i 4 ustawy.
2. Inne formy współpracy Miasta Słupcy z podmiotami mogą obejmować:
a) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet Miasta Słupcy źródeł finansowania, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
b) udział w miarę możliwości podmiotów w działaniach programowych samorządu Miasta Słupca,
c) promocję działalności podmiotów w mediach,
d) pomoc i wsparcie w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnej działalności w gminach partnerskich Miasta Słupcy,
e) udzielanie wsparcia poprzez oddanie na preferencyjnych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę lokali, budynków lub obiektów komunalnych na spotkania związane z działalnością statutową podmiotów oraz użyczenie do tych celów samochodów służbowych,
f) organizowanie konsultacji i szkoleń tematycznych oraz doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej, a także wymiana informacji i dobrych praktyk,
g) pomoc w nawiązaniu kontaktów i działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między społeczeństwami,
h) udzielanie rekomendacji podmiotom współpracującym z Miastem Słupca, które ubiegają się o dofinansowanie realizowanych projektów z innych źródeł.

Rozdział 7.
Priorytetowe zadania publiczne
1. Ustala się następujące zadania jako priorytetowe realizowane w ramach programu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalności charytatywnej;
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyki i krajoznawstwa;
23) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
26) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
27) ratownictwa i ochrony ludności;
28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
30) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31) promocji i organizacji wolontariatu;
32) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
34) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych
35) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
37) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
38) rewitalizacji;

Rozdział 8.
Okres realizacji Programu
Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozdział 9.
Sposób realizacji Programu
1. Program dotyczy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Słupcy lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę podmiotu).
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
b) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
4. Dotacje, o których mowa w ust. 3 nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę i zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
b) pokrycie kosztów prowadzenia biura podmiotów, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników – poza zakresem realizacji zadania publicznego,
c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym oraz prawnym,
e) działalność polityczną i religijną
5. Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Burmistrz Miasta Słupcy na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów,
6. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.
7. Ogłoszenia o konkursach ofert jak również o ich wynikach z podaniem nazwy oferenta, nazwy zadania publicznego oraz wysokości przyznanych środków publicznych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupca.
8. Na wniosek podmiotu Burmistrz Miasta z pominięciem otwartego konkursu może zlecić realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację uzasadnionychi określonych w trybie art. 19 a ustawy.
9. W sytuacjach wyjątkowych i losowych określonych w art. 11a ustawy realizacja zadania publicznego może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert.
10. Podmioty realizujące zlecone przez Miasto Słupca zadania publiczne są zobowiązane do:
a) informowania z wyprzedzeniem Urząd Miasta w Słupcy odnośnie organizacji przedsięwzięć odbywających się w ramach realizacji zadania,
b) informowania społeczeństwa stosownie do charakteru zadania (wydane publikacje, materiały informacyjne, tablica lub baner) o fakcie finansowania lub dofinansowania jego realizacji przez Miasto Słupca,
c) przekazywania informacji o przebiegu imprez wraz z materiałami zdjęciowymi Sekretarzowi Miasta Słupcy.

Rozdział 10.
Wysokość środków planowanych na realizację programu
Wysokość środków finansowych planowanych na realizację przez podmioty zadań publicznych w 2018 roku objętych niniejszym programem wyniesie ……………. zł. Powyższa kwota może ulec zmianie po przyjęciu budżetu Miasta Słupcy na 2018 r. Zmiana wysokości środków finansowych planowanychna realizację, o której mowa wyżej, będąca wynikiem przyjęcia w budżecie Miasta Słupcy na 2018 r. innej kwoty, nie powoduje konieczności dokonania zmian w niniejszym programie.

Rozdział 11.
Sposób oceny realizacji Programu
1. W imieniu Burmistrza Miasta Słupcy kontrolę merytoryczną i finansową oraz ocenę realizacji przez podmioty zleconych zadań publicznych stosownie do art. 17 ustawy przeprowadzają odpowiednio Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego, stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Referat Finansowo – Księgowy Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Prawo do kontroli przysługuje każdemu upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta w Słupcy zarówno w siedzibach podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych jak w miejscach realizacji zadań.
3. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta Słupcy celem wykorzystania ich dla usprawnienia bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Do corocznej oceny realizacji programu będą przyjęte następujące wskaźniki;
a) liczba podmiotów wyrażających wolę podjęcia współpracy z Miastem Słupca realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności,
b) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
c) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
d) liczba zawartych umów na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych,
e) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
f) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Słupcy na realizację przez podmioty zadań publicznych,
g) inne dane ilościowe pozwalające ocenić stopień realizacji programu.
5. Burmistrz Miasta Słupca złoży Radzie Miasta Słupca sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 maja 2019 roku oraz zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 12.
Sposób tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
1. Roczny Program współpracy Gminy Miejskiej Słupca z organizacjami został opracowany po konsultacjach prowadzonych w sposób określony w Uchwale Nr LII/295/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
2. Projekt Programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został umieszczony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Słupca, z możliwością wyrażenia pisemnej opinii w tej kwestii.
3. Po przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz Miasta przedłożył projekt programu Radzie Miasta.

Rozdział 13.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1. W celu opiniowania złożonych przez podmioty ofert Burmistrz Miasta Słupca powołuje komisję konkursową.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy referatów Urzędu Miasta w Słupcy. Dopuszcza się również udział z głosem doradczym osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w której ogłoszono konkurs.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
6. Z przeprowadzonej oceny ofert komisja konkursowa sporządza protokół i przekazuje Burmistrzowi Miasta Słupcy.
7. Decyzję o wynikach otwartego konkursu ofert podejmuje Burmistrz Miasta Słupcy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr …………………
Rady Miasta Słupcy
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, gminy zobowiązane są do uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres programu i przewidziane w nim zasady zgodne są z celami powołanej w uchwale ustawy.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125