XXVII sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.27.2017

Słupca, dnia 22 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXVII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godzinie 13,00
w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ulica Poznańska 20.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016 – 2020 – druk nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych – druk nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 7.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk 8.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miasta Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125