Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2017.05.17

BRM.0012.37.2017
Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 22 maja 2017r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00.

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Analiza zatrudnienia w placówkach oświatowych.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – druk nr 1.
b. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – druk nr 2.
c. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupca do partnerstwa na rzecz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga – druk 7.
h. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 21 Stycznia – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok – druk nr 11.
l. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 – druk nr 12.
m. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu – druk nr 13.
n. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 14.
o. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2017 rok – druk nr 15.
p. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – druk nr 16.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/

Słupca, dnia 2017.05.17

BRM.0012.37.2017
Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 23 maja 2017r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00.

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali nr 207 w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – druk nr 1.
b. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – druk nr 2.
c. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupca do partnerstwa na rzecz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga – druk 7.
h. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 21 Stycznia – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok – druk nr 11.
l. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 – druk nr 12.
m. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu – druk nr 13.
n. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 14.
o. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2017 rok – druk nr 15.
p. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – druk nr 16.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125