Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. Państwowa Straż Pożarna ostrzega.

Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko.

Państwowa Straż Pożarna ostrzega.

Zjawisko wypalania traw, w okresie wczesnej wiosny, jest wynikiem pojawienia się obszarów zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy przejściowej wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu         z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem zdarzeń pożarowych. Poprawiające się warunki pogodowe powodują, że coraz częściej otrzymujemy sygnały o wypalaniu roślinności.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie powiatu, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień płonący na nieużytkach niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

Wypalanie traw narusza obowiązujący porządek prawny, a w szczególności: art. 30 ust. 3  Ustawy o lasach; „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2.korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Art. 82, § 1 pkt.1 Kodeksu wykroczeń  za wykroczenia tego typu przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24  § 1 może  wynosić od 20 do 5000zł.

Art. 163 § 1 pkt.1 ustawy Kodeks karny stanowi: Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 40 ust. 1 mówi:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

1)  rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

2)  palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Opracowanie: mł. bryg. Dariusz Różański

 

Materiały dostępne na stronach internetowych:

 

http://www.psp.slupca.pl/

 

http://www.straz.gov.pl/

 

Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko.  Państwowa Straż Pożarna ostrzega.

Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko.
Państwowa Straż Pożarna ostrzega.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125