Najczęściej poruszane pytania/ problemy z zakresu realizacji Programu Rodzina 500 plus

Najczęściej poruszane pytania/ problemy z zakresu realizacji Programu Rodzina 500 plus

 

 1. Urząd gminy uzyskał w dniu dzisiejszym środki na realizację programu 500 plus, proszę powiedzieć czy te pieniądze są przeznaczone na inwestycje, wynagrodzenie i wydatki bieżące, czy możemy sobie wydatkować jak chcemy na przeznaczenie wg swoich potrzeb, czy one są przeznaczone na konkretny cel.

Przedmiotowe środki pozostają w Państwa dyspozycji już z chwilą ich otrzymania i winny być wydatkowane na pokrycie kosztów wdrożenia Programu Rodzina 500 Plus.

 

 1. Pracowałam dwa lata na czarno bez umowy  nie byłam zarejestrowana na bezrobociu . straciłam tą prace pod koniec stycznia idę się zarejestrować na bezrobocie mam jedno dziecko .Mam pytanie czy dostane ta kwotę na moje dziecko czy nie ?

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Rokiem bazowym, z którego dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia od 1 kwietnia br., będzie rok 2014.

Informuję, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez gminę, na terenie której Pani zamieszkuje.

 

 1. Jakie musi być oświadczenie  o  zarobkach? Czy ma być od pracodawcy  z 3 ostatnich miesięcy, czy to ma być z urzędu skarbowego  za 2015 rok? Czy oświadczenia  są
  do wypełnienia  gotowe czy trzeba samemu to pisać? 

Rokiem, z którego dochód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia od 1 kwietnia br., jest rok 2014. W przypadku uzyskania w 2014 r. dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie trzeba składać oświadczenia ani dołączać do wniosku zaświadczenia z urzędu skarbowego, gdyż gmina przyznająca świadczenie będzie zobowiązana pozyskać je samodzielnie.

Natomiast w przypadku gdy członkowie rodziny osiągnęli  inny dochód niż ww. (nie podlegający opodatkowaniu) lub rozliczają się na podstawie tzw. ryczałtu, do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenia na gotowym druku.

 

 1. Czy przy ustalaniu wysokości dochodu na każdegoczłonka rodziny (w przypadku jednego dziecka) należy do niego doliczyć zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, które pobiera żona?

Nie dolicza się zasiłku pielęgnacyjnego ani świadczeń pielęgnacyjnych.

 

 1. Mam pytanie czy z dotacji przekazanej gminie  na wdrożenie programu Rodzina 500+  można zatrudnić osobę już w połowie marca?

Tak, oczywiście

 

 1. Jestem Polakiem na stałe mieszkającym w USA i mam dwójkę dzieci na które nie otrzymuję
  w USA żadnych świadczeń to mogę starać się o świadczenie na drugie dziecko?
  Po przeczytaniu ustawy nie widzę ku temu przeciwskazań ale wole się upewnić. Ponadto proszę o informację czy jest jakaś możliwość złożenia wniosku bez wizyty w Polce?

Zgodnie z ustawą prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim, ale tylko wówczas gdy zamieszkują na terytorium RP przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie.
W związku z powyższym, mieszkając na stałe w USA, nie może Pan ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dzieci.

 

 1. Czy możemy ubiegać się o 500 zł na naszego młodszego syna niepełnoletniego, kiedy jednocześnie nasz starszy syn jest już pełnoletni ma 18 lat i chodzi nadal do szkoły i jest
  na naszym utrzymaniu ?

Co do zasady, dofinansowanie przysługuje na drugie (i kolejne) dziecko do 18 roku życia. W opisanej przez Panią sytuacji młodsze dziecko liczone jest jako pierwsze i dofinansowanie na nie przysługuje w przypadku spełniania kryterium dochodowego (800 zł na członka rodziny, 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Do grona członków rodziny w przypadku obliczania kwoty przypadającej na 1 członka rodziny dolicza się również pełnoletnie dzieci będące na utrzymaniu rodziców.

Jednak pamiętać należy, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

 

 1. Czy składając wniosek w kwietniu na trójkę z czterech małoletnich dzieci związku
  z przekroczeniem progu dochodowego 800zł/1200zł mogę w późniejszych miesiącach starać się również na pierwsze dziecko ponieważ jest ono w trakcie badań ze względu na chorobę
  i staranie się o orzeczenie  niepełnosprawności dziecka i wtedy te  kryterium dochodowe
  nie zostanie przekroczone. Czy następuje wtedy korekta wniosku 500+ czy nie ma to znaczenia na jakim etapie będzie zmiana dochodu ?

Może Pani w późniejszym terminie wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji w przypadku gdy uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. Ustawodawca przewidział taką ewentualność. Zatem jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności.

 

 1. Od kiedy urzędy zgodnie z prawem mają obowiązek wydawać wnioski, ponieważ od kiedy składać wniosek jest napisane w każdym artykule i ustawie. Drukarnie nie drukują, a przecież ustawa obowiązywać będzie dopiero od 1.04.2016 r.

Urzędy mogą wydawać wnioski jeżeli są do tego przygotowane (mają wydrukowaną odpowiednią ilość wniosków). Druki na świadczenia 500 plus można zamówić pisemnie:
Wydział Wydawnictw Centrum Usług Wspólnych ul. Powsińska 69/7102-903 Warszawa lub drogą elektroniczną: drukarnia@cuw.gov.pl Wyczerpujące informacje znajdują się na stroniehttp://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,7725,mozna-zamawiac-druki-na-swiadczenie-500-plus.html

 

 1. Gdzie należy składać wniosek – w miejscu zamieszkania, czy w miejscu zameldowania?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć w miejscu zamieszkania.

 

 1. Mamy jedno dziecko i czy dochód 800 netto obliczany jest na podstawie 2014 roku
  czy 2015 roku? Mąż prowadzi działalność gospodarczą i w 2014 roku rozliczał się na zasadzie ryczałtu. Od 2015 r. Prowadzi działalność na zasadach ogólnych. W 2014 roku przychody były niższe od kosztów poniesionych na składki ZUS, wynagrodzenia oraz koszty poniesione
  na zakup towarów i pozostałych kosztów wiec w 2014 roku poniósł stratę na działalności
  a ja zarabiałam prawie 2000 zl. netto miesięcznie. Czy w związku z tym dochód 800 netto liczony jest na podstawie roku 2014 r. tylko z moich zarobków czy musimy brać dochód
  z 2015 r?

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią postawę ustalenia prawa do ww. świadczenia, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo
do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

 1. Mamy niepełnosprawnego syna, jest to nasze jedyne dziecko. Pracuje tylkomąż, natomiast
  ja zrezygnowałam z pracy opiekuję się synem i jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym.

  Czy ubiegając się o 500zł na pierwsze dziecko, świadczenie pielęgnacyjne jest wliczane
  do dochodu?

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest wliczane do dochodu.

 

 1. Czy alimenty moich dzieci będą wliczane do dochodów? Bo informacje są różne a mam dwójkę dzieci. Z dochodów opodatkowanych nie przekraczam progu 800zł na osobę?

Otrzymywane alimenty na rzecz dzieci są wliczane do dochodu.

 

 1. Żona w 2015 roku do września otrzymywała macierzyńskie. Od października już nie ma nic jest
  na wychowawczym urlopie z drogim dzieckiem .Ja ojciec jestem jedynym żywicielem dwójki dzieci i żony. Które zarobki są brane pod uwagę z którego roku, oraz czy jej zarobek będzie liczył się jako utracony ponieważ w obecnej chwili tylko ja mam wpływ,  a chcemy starać się
  o 500 zł również na 1-wsze dziecko ponieważ nam nie przekroczy mój zarobek 800 zł netto oczywiście jeżeli mojej żony zarobek nie będzie brany pod uwagę?

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią postawę ustalenia prawa do ww. świadczenia, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo
do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

 1. Od kiedy i gdzie można składać w Poznaniu wniosekRodzina 500 plus?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.
w Poznańskim Centrum Świadczeń znajdującym się w Poznaniu przy ul. Wszystkich świętych 1.

 

 1. Czy mając  podpisaną u notariusza rozdzielność majątkową, przyznaną opiekę nad dzieckiem oraz ustalone alimenty , wszystko spisane w formie aktu notarialnego mogę wystąpić
  z wnioskiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Dochód nie będzie przekroczony. Czy honorowane jest tylko orzeczenie sądu? Niestety w broszurach  jest tylko mowa
  o rodzicach rozwiedzionych nie ma nic o sytuacji opisanej wyżej.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Jak wynika z powyższego zapisu,  rozdzielność majątkowa  nie ma wpływu na uznanie osoby za samotnie wychowującą dziecko.

 

Aktem notarialnym mam przyznane prawa opieki nad dzieckiem oraz przyznane alimenty. Sama wychowuję syna. Nie mam wyroku sądu. Rozumiem że w momencie kiedy będzie złożony wniosek do sądu o separację będę mogła złożyć wniosek o dodatek na dziecko? Działa to podobnie jak w przypadku kiedy złożony jest wniosek o rozwód?

Zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 3 literka b ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy załączyć prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację.

 

Jak rozumieć stwierdzenie: „Jeśli orzeczenia o rozwodzie jeszcze nie ma, pieniądze trafią
do tego z rodziców, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli zaś oboje mają prawo
do opieki, 500 zł otrzyma ten rodzic, który pierwszy złoży wniosek” Jeśli byłabym to ja ,gdyż
ja opiekuję się faktycznie dzieckiem, to dochód brany pod uwagę będzie tylko osoby składającej wniosek – wymagany jakiś dokument potwierdzający sprawę rozwodową? czy też dochody brane będą 2 osób mimo że sprawa rozwodu /separacji jest w toku?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego (…) w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem”. Ten zapis ustawy reguluje kwestię komu będzie przyznane świadczenie wychowawcze w przypadku zbiegu prawa do tego świadczenia, natomiast nie reguluje kwestii osoby samotnie wychowującej  dziecko. Po dostarczeniu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację będzie Pani uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko.

 

 1. Czy ze środków  przeznaczonych na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus przyznanych decyzją Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 19.02.2016 r. na miesiąc kwiecień 2016 można sfinansować wynagrodzenie wraz z pochodnymi za miesiąc marzec  2016 r., w przypadku zatrudnienia od 14.03.2016 r. pracownika na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych?

Tak, oczywiście, są one przeznaczone na ten cel.

 

 1. Jaki wywiad środowiskowy, ma przeprowadzić pracownik specjalny podczas weryfikacji sytuacji rodzinnej? Ma to być kwestionariusz wywiadu środowiskowegoczęść pierwsza czy część czwarta? cytat ze strony 21 podręcznika 500+ „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami
  w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa
  do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada
  tego roku.” w jaki sposób mamy informować osoby o tym  w pouczeniu w decyzji, czy może zamieścić tą informację w Internecie ?

Jak wiadomo będziecie mieli Państwo do czynienia z rodzinami i osobami znanymi (korzystającymi z różnych form pomocy) i nieznanymi (które nie korzystały do tej pory z żadnej formy pomocy). Badając sytuację rodzinną u osoby nieznanej ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby nieznanej pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego  dobrze byłoby sporządzić część I wywiadu aby uzyskać pełną informację. W pozostałych przypadkach to pracownik socjalny oceniając sytuację powinien zadecydować z której części wywiadu winien skorzystać. Odnośnie 2 pytania informuję, że mając na uwadze art. 9 k.p.a w pouczeniu decyzji należy wskazać treść art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz stosowną informację umieścić na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Gminie.

 

 1. Jeżeli pewne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego znajdują się już w posiadaniu organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego jako załączniki do prowadzonych postępowań w innych sprawach np. dotyczących świadczeń rodzinnych, to czy organ może korzystać z tych dokumentów na potrzeby prowadzonego postępowania w ramach tej samej jednostki organizacyjnej czy też może żądać ich przedstawienia przez osobę ubiegającą się o przyznanie prawa do zasiłku wychowawczego? Czy analogicznie można postępować w sytuacji między różnymi jednostkami np. gdy w danej gminie inna jednostka organizacyjna prowadzi postępowanie w sprawie świadczeń wychowawczych, a inna w sprawie świadczeń rodzinnych?

Zgodnie z art. 220 kodeksu postępowania administracyjnego (przepisy kpa zgodnie z art. 28 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci stosuje się w zakresie nieuregulowanym ustawą) organ nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu. Oznacza to, że jeżeli organ właściwy jest już w posiadaniu określonych informacji np. na temat sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (pochodzącej w szczególności z postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne), to nie może ponownie żądać dokumentów na potwierdzenie tych faktów.

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze. W związku z powyższym wydaje się, że nie ma przeszkód aby korzystać   z dokumentów zgromadzonych w ramach postępowań prowadzonych przez gminę, w ramach różnych jednostek organizacyjnych.

 

 1. Jakie są formy wypłacania przyznanych świadczeń wychowawczych, gdyż we wzorze wniosku
  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest zawarta formuła „Proszę o wpłatę świadczenia wychowawczego na następujący nr rachunku bankowego ………… w banku…….”, natomiast nie ma pozycji dotyczącej wypłaty świadczenia gotówką?

Świadczenie wychowawcze powinno być wypłacane przez samorząd gminy, w sposób dogodny
dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Niezaznaczenie odpowiedniej pozycji we wzorze wniosku dotyczącej przelewu świadczenia
na rachunek bankowy, będzie skutkowało wypłatą świadczenia wychowawczego w formie gotówkowej.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125