Słupca
Jesteś tutaj:   Programy   arrow   Budżet Obywatelski
Wybierz język strony: polskienglishdeutsch

Jak głosować?

Zasady głosowania - WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI
 1. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze głosowania, którzy w jego dniu posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.
 2. Głosowanie trwa od 23 września do 19 października.
 3. Głosowanie odbywa się:
  1. w punkcie informacyjnym w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta ul. Pułaskiego 21 poprzez włożenie do urny, wypełnionej karty do głosowania zgodnej z załącznikiem nr 2 do regulaminu,
  2. poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Słupcy, zeskanowanie jej i przesłanie na adres budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. lub dostarczenie do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Słupcy.
  3. poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta w Słupcy karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy,
  4. poprzez przesłanie na adres budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.
 1. Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.

Karta do głosowania BO 2016

Wyniki zaopiniowania projektów do Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski na 2016 rok

Budżet Obywatelski  jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Słupcy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują na co należy przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.
Budżet obywatelski ma na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta Słupcy przy współtworzeniu listy zadań inwestycyjnych przeznaczonych  do realizacji z budżetu miasta Słupcy na rok 2016.
Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Słupcy to: wspólne gospodarowanie budżetem Słupcy, przejrzystość, integracja społeczności lokalnej, większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania. Udział w tworzeniu budżetu da mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.
Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Słupcy. Dzięki konsultacjom władze miasta Słupcy będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami. Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie w sprawy miasta organizacji społecznych oraz obywateli.
Na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego utworzono konto mailowe e-mail : budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2016 r. zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem w I części zgłaszane będą zadania, a następnie po weryfikacji nastąpi ich ogłoszenie. W II części konsultacji przeprowadzone zostanie głosowanie nad nimi.  Końcowym efektem będzie wpisanie zadania, bądź zadań, do projektu budżetu na 2016  rok.Harmonogram wprowadzenia
Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2016 rok

10 lipca – 16 lipcawyłonienie zespołu koordynującego
16 lipca – zarządzenie Burmistrza Słupcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 2016 rok (w tym powołanie zespołu koordynującego wraz z niezbędnymi załącznikami tj. Regulamin, formularz zgłaszania zadania, karta  do głosowania, harmonogram itp - komplet)
17 lipca – 23 lipca – kampania informacyjna i przygotowanie zadań przez mieszkańców
24 lipca - 4 września – zgłaszanie zadań
7 września - 14 września – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem BO
15 września  – ogłoszenie listy zadań
16 września - 22 września - działania informacyjne
23 września - 19  października – głosowanie
26 października – ogłoszenie wyników


OGŁOSZENIE

dotyczące konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
Na podstawie § 2 ust. 2 lit. d i ust. 3 oraz § 3 ust. 1  Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca stanowiących załącznik do uchwały Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3689 z dnia 23 czerwca 2014 r. ) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2016, niniejszym ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
Pojęcie „Budżet obywatelski” oznacza wykaz zadań wprowadzonych do budżetu miasta Słupcy w wyniku konsultacji z mieszkańcami miasta Słupcy.

I. Uprawnieni do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego
Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta w liczbie minimum 25 osób, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.

II. Termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego
Zadania można zgłaszać w terminie od  24 lipca 2015 r. do  4 września 2015 r.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

III. Kwota przewidziana w budżecie miasta na 2016 rok dla wydatków objętych  Budżetem Obywatelskim
Kwota przewidziana na 2016 rok  wynosi 100.000 zł ( sto tysięcy złotych ).

IV. Zgłoszenie zadania winno spełniać następujące wymagania:
1) Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska polegająca na realizacji zadań majątkowych, które przyczynią się do rozwoju Miasta.
2) Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta.
3) Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego w danym roku tj. 100.000 zł              ( sto tysięcy złotych ).

V. Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego:
1) Zgłoszeń zadań należy dokonywać tylko i wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
2) Formularz jest dostępny na stronie internetowej Miasta Słupcy oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter).
3) Zadania można zgłaszać w następujący sposób:
a) skierowane pisemnie na adres: Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  z dopiskiem „Budżet Obywatelski–INICJATYWY”
b) złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter).
c) przesłane drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@miasto.slupca.pl ( skan ).

VI. Weryfikacja formalna i opiniowanie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
Weryfikacja zadań nastąpi w terminie do 14 września 2015 r.

VII. Konsultacje z mieszkańcami ( głosowanie ) zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w terminie: od 23 września 2015 r. do 19 października 2015 r. w następujący sposób.
1) skierowane pisemnie na adres: Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  z dopiskiem „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”,
2) poprzez włożenie do urnyw  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter),
3) poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Słupcy,
4) poprzez przesłanie na adres budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.

VIII. Opis trybu i uprawnionych do głosowania  na zadania umieszczone na liście do Budżetu Obywatelskiego
1) Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.
2) O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze głosowania, którzy w jego dniu posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy

IX. Ustalenie wyników konsultacji nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Słupcy protokołu z konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w terminie do 26 października.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Słupcy na 2016 r. zostały określone w niżej zamieszczonych dokumentach.

1. Uchwała  Nr XL/273/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej.
2. Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2016.

 

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 lipca 2015 roku (302.35 Kb)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2016.
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2015 r. (126.45 Kb)
w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2016 rok

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski  jest demokratycznym procesem, który daje możliwość samodzielnego rozdzielania części środków z budżetu miejskiego na różne cele. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Słupcy bezpośrednio uczestniczyć w projektowaniu części lokalnych wydatków. W ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują na co należy przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.
Budżet obywatelski ma na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Słupcy przy współtworzeniu listy zadań inwestycyjnych przeznaczonych  do realizacji z budżetu miasta Słupcy na rok 2015.
Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Słupcy to: wspólne gospodarowanie budżetem Słupcy, przejrzystość, integracja społeczności lokalnej, większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania. Udział w tworzeniu budżetu da mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.
Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Słupcy. Dzięki konsultacjom władze miasta Słupcy będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami. Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie w sprawy miasta organizacji społecznych oraz obywateli.
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procedury wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, było podjęcie uchwały  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca. Uchwała zapewnia wykorzystanie w procedurze konsultacji wszystkich dostępnych środków i metod komunikowania, zwłaszcza internetu. Na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego utworzono konto mailowe e-mail: budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie konsultacji  społecznych z mieszkańcami Miasta Słupcy w zakresie regulaminu oraz dokumentów dotyczących budżetu obywatelskiego, a w ostateczności zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 r. W I części zgłaszane będą zadania, a następnie po weryfikacji nastąpi ich ogłoszenie. W II części konsultacji przeprowadzone zostanie głosowanie nad nimi.  Końcowym efektem będzie wpisanie zadania, bądź zadań, do projektu budżetu na 2015 rok.
 UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

 
                                                       
 

 

 

 


 

 

 
 

Miasto Słupca
Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
   

Kalendarium

Urząd Miasta-kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl


Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja-k@miasto.slupca.pl

PEŁNE DANE KONTAKTOWE
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Słupca