OGŁOSZENIE o wyborach ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

OGŁOSZENIE
o wyborach ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie w piśmie z dnia 23 maja 2023 r. na podstawie
art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) wystąpił do Rady Miasta Słupcy o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 w następującej ilości:

 • do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie – 3 osób;
 • do Sądu Rejonowego w Słupcy w liczbie – 2 osób.

Uprzejmie informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników. Kartę zgłoszenia można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21 – w Biurze Obsługi Klienta lub w Biurze Rady Miasta, pok. 201.
 • na stronie internetowej miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

Zgodnie z ww. ustawą kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem sądowym może zostać osoba która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć :

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.. z 2022 r , poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wszystkie w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
  Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania
  i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
  Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.
  Należy zwrócić szczególną uwagę na czytelne podpisy na karcie zgłoszenia kandydata
  na ławnika.
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika
  Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
  Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Słupcy po terminie ustawowym (tj. po 30 czerwca 2023 r.), a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych pozostawi się bez dalszego biegu.
  Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne
  Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2023 roku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Biurze Rady Miasta, pok.201.
  Informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady Miasta pod numerem telefonu 63 277 27 27 wew.201.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125