Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2023.05.16

BRM.0012.60.2023

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 22 maja 2023 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 08.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie Słupcy – zapoznanie z ich działalnością.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 – druk nr 1.
  b. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 2.
  c. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2022 rok – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk nr 6.

g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 8.
i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2023 – druk nr 10.
k. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2022.
l. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 11.
m. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 12.
n. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 13.

 1. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

Słupca, dnia 2023.05.16

BRM.0012.60.2023

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 23 maja 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 – druk nr 1.
  b. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 2.
  c. Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2022 rok – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk nr 6.

g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 8.
i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2023 – druk nr 10.
k. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2022.
l. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 11.
m. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 12.
n. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 – druk nr 13.

 1. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125