Gmina Miejska Słupca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca”.

Gmina Miejska Słupca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO

DZIAŁANIE 3.1. ROZWÓJ DROGOWEJ I LOTNICZEJ SIECI TEN-T

pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca”.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca, poprzez doposażenie przejścia dla pieszych oraz dwóch szkół podstawowych w specjalistyczny sprzęt edukacyjny. Celem jest ograniczenie liczby wypadków drogowych i zminimalizowanie liczby ofiar.

Na powyższy cel główny składa się szereg celów szczegółowych:

1. Wyedukowanie dzieci w zakresie prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po przejściu dla pieszych;

2. Zdobycie przez dzieci i młodzież praktycznej wiedzy z zakresu poruszania się rowerem w ruchu drogowym;

3. Praktyczne wyedukowanie dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Słupca z zakresu znajomości znaków drogowych oraz zasad obowiązujących ruchu drogowym;

4. Stworzenie przestrzeni umożliwiającej przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową oraz miejsca odpowiedniego do praktycznego przygotowania się do ww. egzaminu;

5. Zdobycie przez dzieci i młodzież podstawowych umiejętności szybkiego reagowania na bodźce zewnętrzne, które będą miały swoje przełożenie na odpowiednie zachowanie się w ruchu drogowym;

6. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Tylnej oraz ul. 11 listopada w Słupcy.

Założonym efektem jest, iż realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę ogólnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca, z uwagi na to, że stworzy dzieciom
i młodzieży szereg możliwości i odpowiednią przestrzeń do praktykowania prawidłowych zachowań Zakupione w projekcie narzędzia edukacyjne pozwolą młodym osobom przygotowanie się
do uczestniczenia w ruchu drogowym, a także uświadomią w zakresie możliwych zagrożeń na drodze.

Na poprawę ogólnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca, znaczący wpływ będzie miała również realizacja wyniesienia przejścia dla pieszych, które realnie wpłynie na odpowiednią prędkość kierowców zbliżających się do doposażonego przejścia i zmniejszenie liczby wypadków w tym miejscu. Projekt przyczyni się do minimalizacji zdarzeń drogowych w Gminie Miejskiej Słupca.

Wartość projektu: 406 956,14 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 345 912,71 PLN

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125