Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

BRM.0012.56.2023

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 27 marca 2023 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 08.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
 3. Rozmowa na temat spraw bieżących, omówienie oferty edukacyjnej i pozalekcyjnej – dotyczy szkół i przedszkoli miejskich.
  a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za 2022 rok – druk nr 1.
  b. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2022 rok – druk nr 2.
  c. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy za 2022 rok – druk nr 3.
  d. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji – druk 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027” – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Słupca na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2037 – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – druk nr 12.
  m. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 13.
  n. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2023 – druk nr 14.
 4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

————————————————————————————————————–

BRM.0012.56.2023

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 28 marca 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za 2022 rok – druk nr 1.
  b. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2022 rok – druk nr 2.
  c. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy za 2022 rok – druk nr 3.
  d. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji – druk 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027” – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Słupca na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2037 – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – druk nr 12.
  m. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 13.
  n. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2023 – druk nr 14.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125