Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków  Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy

ZARZĄDZENIE NR  27/2023
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 30 stycznia 2023 r.


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków  Miejskiej Rady Seniorów w SłupcyNa podstawie art. 5c ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz §7 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/298/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 229)

Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§1

  1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy.
  2. Nabór kandydatów prowadzony będzie od  31 stycznia do 24 lutego 2023 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Słupcy.
  3. Treść ogłoszenia o naborze kandydatów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wzór formularzy zgłoszeniowych kandydatów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Promocji.

§3

Treść ogłoszenia o naborze podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Miasta Słupcy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy, w bezpłatnym biuletynie miejskim Informatorze Słupeckim.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Słupcy

/-/ Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125