XLV sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.45.2023
Słupca, dnia 18 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XLV sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XLIV/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji – druk nr 1.
 6. Sprawozdanie w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk nr 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Miasta Słupcy na rok 2023 – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Słupcy- druk nr 8.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok:
 • Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
 • Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie XLV sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125