Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2023.01.18

BRM.0012.54.2023

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 23 stycznia 2023 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 08.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji – druk 1.
  b. Sprawozdanie w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Miasta Słupcy na rok 2023 – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Słupcy – druk nr 8.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

Słupca, dnia 2023.01.18

BRM.0012.54.2023

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 24 stycznia 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji – druk 1.
  b. Sprawozdanie w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Miasta Słupcy na rok 2023 – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Słupcy – druk nr 8.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125