Uchwała w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR XLIV/298/2022 RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)1), Rada Miasta w Słupcy uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Miejską Radę Seniorów w Słupcy, zwaną dalej Radą Seniorów.
§ 2. Nadaje się statut Radzie Seniorów, który określa tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

print

Pobierz załącznik

  • pdf akt
    Data dodania: 11 stycznia 2023 13:09 Wielkość pliku: 1 MB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125