Możliwość dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Program przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków wskazanych w art. 22 ustawy o ochronie zabytków. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Słupcy o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto Słupca ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

  1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania 

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Miasto dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Miasto Słupca, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

W przypadku otrzymania przez Miasto dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji. 

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania: 

1)  wnioski należy składać do Urzędu Miasta w Słupcy;

2)  do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

3)  podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie  w jednej z trzech kategorii:

a)  do 150 000 złotych,

b)  do 500 000 złotych,

c)  do 3 500 000 złotych.

4) Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta w Słupcy lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 15:30

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Słupcy lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta w Słupcy drogą pocztową. 

5) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze. 

6) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów. 

7) Do wniosku należy dołączyć: 

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków wskazanych w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

IV. Zasady wyboru wniosków

1. Wyboru wniosków dokonuje Burmistrz Miasta Słupcy uwzględniając: 

  1. Możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
  2. Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.

2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Burmistrz Miasta Słupcy może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Miasto dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

V. Warunki podpisania umowy o dotację 

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miejską Słupca. 

2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę Miejską Słupca promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Miejską Słupca. 

VI. Termin i warunki realizacji zadania 

  1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Miejska Słupca promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację. 
  2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków 

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miasta w Słupcy. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 63 277 27 27 wew. 227.

2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 20 stycznia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta Słupcy

/-/ Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125