XLIV sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 14.12.2022 r.
BRM.0002.44.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XLIV sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 13:00
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XLII/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., Nr XLIII/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2022 -druk nr 1.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027 ”- druk nr 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy oraz nadania jej statutu – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 8.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (autopoprawka) – druk nr 9.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 10.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2023 rok – druk nr 11.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2023 rok – druk nr 12.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023rok – druk nr 13.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miasta Słupcy na 2023 rok – druk nr 14.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miasta Słupcy. Z poważaniem
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125