Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2022.12.13
BRM.0012.53.2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 19 grudnia 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 08.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i na drogach.
 3. Stan bezrobocia i aktywizacja na rynku pracy.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2022 – druk nr 1.
  b. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027” – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy oraz nadania jej statutu – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2022 – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (autopoprawka) – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2023 rok – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2023 rok – druk nr 12.
  m. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok – druk nr 13.
  n. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na rok 2023 rok – druk 14.
 5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

Słupca, dnia 2022.12.13
BRM.0012.53.2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:
w dniu 20 grudnia 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2022 – druk nr 1.
  b. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupcy na lata 2023-2027” – druk nr 2.
  c. Projekt uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy oraz nadania jej statutu – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2022 – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (autopoprawka) – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2023 rok – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2023 rok – druk nr 12.
  m. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok – druk nr 13.
  n. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na rok 2023 rok – druk 14.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125