Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego


od wtorku – 8 listopada
Gmina Miejska Słupca przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236).
Od 8 listopada (wtorek) mieszkańcy miasta Słupcy będą mogli składać wnioski o preferencyjny zakup węgla w cenie nie wyższej niż 2 000zł brutto. Zgodnie z ww. ustawą cena nie może zawierać kosztów transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego, będzie to dodatkowy koszt w wysokości 30zł brutto.
Formularz wniosku dostępny:
• na stronie www.miasto.slupca.pl
• w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy
Składanie wniosków:
• osobiście w Urzędzie Miasta w Słupcy – Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP (opatrzony podpisem elektronicznym, potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
W ramach zakupu preferencyjnego można będzie nabyć maksymalnie 1,5 tony węgla w terminie do 31.12.2022 r. oraz taką samą ilość od 1.01.2023 r. do 30.04.2023r.
Zakupu węgla będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do pobrania dodatku węglowego.
Prawa do zakupu nie będzie miał wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, który zakupił węgiel na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych (tj. 1,5 t do końca 2022r. i 1,5 t od stycznia 2023r.).
Uwaga: wcześniejsze zgłoszenia mieszkańców miały charakter poglądowy i nie są jednoznaczne z możliwością zakupu węgla. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku i przejście jego pozytywnej weryfikacji.
O wyniku weryfikacji wniosku oraz wysokości kwoty do zapłaty Urząd Miasta poinformuje telefonicznie lub prześle wiadomość na adres e-mail wskazany we wniosku.
Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca dokona płatności w kasie Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto: Urząd Miasta Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, numer rachunku:
45 8542 0001 0024 3377 0003 6753
Po uiszczeniu opłaty Urząd Miasta wystawi fakturę, która wraz z potwierdzeniem zapłaty stanowić będzie podstawę do odbioru węgla.
Sprzedaż węgla prowadzona będzie za pośrednictwem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie, ul. Dworcowa 1.
W chwili obecnej nie można podać terminu uruchomienia sprzedaży węgla przez Miasto, ponieważ jest to uzależnione od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu. Podmiot właściwy dla Miasta Słupcy zostanie wskazany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nie posiadamy również informacji o pochodzeniu i jakości węgla.
O powziętych informacjach będziemy Państwa informowali na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125