XLII sesja Rady Miasta Słupcy

BRM.0002.42.2022
Słupca, dnia 3 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XLII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

10 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 13.00

w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XLI/2022 z dnia 28 września 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022- druk nr 1.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – druk nr 2.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 .. .. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2023 rok – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru – druk nr 7.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich – druk nr 8.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 9.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2023 rok – druk nr 10.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk 11.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 12.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok – druk nr 13.
 18. Analiza oświadczeń majątkowych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie XLII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125