Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2022.11.03

BRM.0012.51.2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 7 listopada 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 08.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Miejskiej Rady Miasta Słupcy
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Aktywizacja Seniorów w Gminie Miejskiej Słupca.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – druk nr 1.
  b) Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – druk nr 2.
  c) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 3.
  d) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych – druk nr 4.
  e) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk nr 5.
  f) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2023 rok – druk nr 6.
  g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru – druk nr 7.
  h) Projekt uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich – druk nr 8.
  i) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 9.
  j) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2023 rok – druk nr 10.
  k) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 11.
  l) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 12.
  m) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2022 rok – druk nr 13.
 4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

Słupca, dnia 2022.11.03

BRM.0012.51.2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 8 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – druk nr 1.
  b) Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – druk nr 2.
  c) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy – druk nr 3.
  d) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych – druk nr 4.
  e) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca – druk nr 5.
  f) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. .. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2023 rok – druk nr 6.
  g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru – druk nr 7.
  h) Projekt uchwały w sprawie regulaminu targowisk miejskich – druk nr 8.
  i) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 9.
  j) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2023 rok – druk nr 10.
  k) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 11.
  l) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 12.
  m) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2022 rok – druk nr 13.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125