OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Słupca – wyłożenie „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA  NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO 2037 R.”

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Słupca zawiadamia:
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021, poz.716), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029), Burmistrza Miasta Słupcy zawiadamia:
o wyłożeniu do wglądu publicznego:
„PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA
NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO 2037 R.”
Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 26.10.2022 r. do 16.11.2022 r.
Dokument jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.slupca.pl zakładka Urząd Miasta – Informacje bieżące – Ogłoszenia.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.
Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:
Urząd Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca
Email: um@miasto.slupca.pl

Osobą do kontaktu jest p. Grzegorz Kozielski, tel.: 63 277-27-27 wew. 229,
e-mail: r-gkl@miasto.slupca.pl

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125