OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY – projektem rocznego programu współpracy z organizacjami.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 4 października 2022 r.

Na podstawie §3 ust. 1 uchwały nr LII/295/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28.10.2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
ogłasza
przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.
1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 7 października 2022 roku i trwają do dnia 21 października 2022 roku.
4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:
– podanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy projektu programu o współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
– spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 21 października 2022 o godz. 1300  w Sali Narad, Urzędu Miasta w Słupcy.
5. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: ngo@miasto.slupca.pl lub w 
  wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy ul. Pułaskiego 21.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125