Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowani odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2022 RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 19 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.1)/, art. 6j ust. 1 pkt 2, art. 6k. ust. 1 pkt 1, ust.2a pkt 2, ust.3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.2) / Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały nr XXVII/209/2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8544/ skresla się ust. 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
(-) Elżbieta Kapturska

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125