Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Do 30 listopada można składać wnioski o dofinansowanie do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych. Jednorazowy zasiłek otrzymają podmioty posiadające wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zadanie to w naszym mieście realizuje Referat Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw art. 26.1 dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa art. 4 ust. 1 pkt 4.

Lista podmiotów wrażliwych:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej
 • noclegownie albo ogrzewalnie
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • podmioty systemu oświaty
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną
 • ochotnicze straże pożarne
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • rodzinne domy pomocy
 • centra integracji społecznej
 • kluby integracji społecznej
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jednorazowe dodatki przysługują podmiotom wrażliwym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy zasilany pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy oraz kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (na gaz ziemny dodatek nie przysługuje) lub kocioł olejowy.Obowiązuje zasada jeden dodatek
na jeden adres. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na to samo miejsce, zasiłek przysługuje temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpis źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Nie można otrzymać wsparcia na kilka źródeł ciepła znajdujących się w tym samym gospodarstwie domowym.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania,
w związku z wykonywaniem podstawowej działalności. Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Referacie Inwestycji
I Infrastruktury Miejskiej w Urzędzie Miasta przy ul. Pułaskiego 21 w Słupcy. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania. Dokumenty
o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP;

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125