XLI sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 21 września 2022 r.
BRM.0002.41.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XLI sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

28 września 2022 r. (środa) o godzinie 13.00
w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Słupcy Nr XXXIX/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr XL/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
 6. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
 7. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – druk nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2022/2023 – druk nr 6.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 7.
 12. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2022 r. – druk nr 8.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk 10.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie XLI sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125