Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 01 sierpnia 2022 r.

BRM.0002.40.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 55 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/227/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy
z w o ł u j e
nadzwyczajną sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

03 sierpnia 2022 r.(środa) o godzinie 15:00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 1.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 2.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 3.
  6. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125