XXXIX sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 13 czerwca 2022 r.
BRM.0002.39.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

z w o ł u j e
XXXIX sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

22 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 13.00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji ( Nr XXXVIII/2022 z dnia 19 maja 2022 r.)
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2021 rok – druk 1.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 2.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 3.
 9. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2021.
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Słupca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 4.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 – druk nr 5.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 – druk nr 6.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125