Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 20 czerwca 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Edward Fiszer – poeta, autor książek, librett, radiowiec. Nawiązanie współpracy
  z rozgłośniami radiowymi w celu utworzenia dnia tej wyjątkowej postaci.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.
  b. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2021 rok – druk nr 1.
  c. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk 2.
  d. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 3.
  e. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2021.
  f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 4.
  g. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 – druk nr 5.
  h. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 – druk nr 6.
 4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 21 czerwca 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Przedstawienie do wiadomości Rady Miasta Słupcy projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.
  b. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej za 2021 rok – druk nr 1.
  c. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk 2.
  d. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 3.
  e. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2021.
  f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 4.
  g. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 – druk nr 5.
  h. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 – druk nr 6.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125